تاریخ و جغرافیاتحقیق و مقاله

بزرگ‌ترین امپراتوری‌های جهان

از زمان شکل گیری جوامع بشری همیشه در هر نقطه از جهان یک امپراتوری قدرتمند وجود داشته است. گاه در دوره ای از تاریخ مشاهده می کنیم که چندین امپراتوری در نقاط مختلف جهان وجود داشتند. ایران سرزمین امپراتوری بزرگ هخامنشیان, اشکانیان, ساسانیان بوده است. امپراتوری هان, روم از بزرگترین امپراتوری های جهان بودند. بر حسب شرایط اقتصادی و تاریخی نیز امپراتوری ها تغییر کردند. هر چند شکل گیری امپراتوری وابسته به شرایط نظامی, اقتصادی و محیطی بود. اما پادشاهان و امپراتورها نیز بی تاثیر نبودند. امپراتوری بزرگ هخامنشی بیشتر مدیون شخصیت کورش کبیر و داریوش بوده است.

  • امپراتوری‌های باستانی
  • امپراتوری‌های سده‌های میانه
  • امپراتوری‌های مدرن

 

امپراتوری‌های جهان باستان از سال های پیش از میلاد تا اواخر قرن پنجم میلادی (تا سال ۵۰۰ میلادی)

رتبهنام امپراتوریسالوسعت
۱هخامنشیان۵۵۰ پیش از میلاد۸٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۲دودمان هان۱۰۰ پیش از میلاد۶٬۵ میلیون کیلومتر مربع
۳امپراتوری روم۱۱۷ بعد از میلاد۶٬۴ میلیون کیلومتر مربع
۴امپراتوری اسکندر۳۲۳ پیش از میلاد۵٬۳ میلیون کیلومتر مربع
۵سلسله مائوریا (هند)۲۵۰ پیش از میلاد۵٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۶دودمان جین (چین)۱۰ بعد از میلاد۴٬۷ میلیون کیلومتر مربع
۷دودمان هیونگ۱۷۶ پیش از میلاد۴٬۱ میلیون کیلومتر مربع
۸دودمان هونیک۴۴۱ بعد از میلاد۴٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۹شاهنشاهی هیاطله۴۹۰ بعد از میلاد۴٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۱۰خاقانات روران۴۰۵ بعد از میلاد۴٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۱۱سلوکیان۳۰۱ پیش از میلاد۳٬۹ میلیون کیلومتر مربع
۱۲امپراتوری اشکانیانسال ۱۱۳ پیش از میلاد تا ۱۱۰ بعد از میلاد۳٬۸ میلیون کیلومتر مربع
۱۳شاهنشاهی کوشان۲۰۰ بعد از میلاد۳٬۸ میلیون کیلومتر مربع
۱۴امپراتوری ساسانیان۴۵۰ بعد از میلاد۳٬۶ میلیون کیلومتر مربع
۱۵شاهنشاهی گبتا۴۰۰ بعد از میلاد۳٬۵ میلیون کیلومتر مربع
۱۶دودمان جین غربی (چین)۳۰۰ بعد از میلاد۳٬۵ میلیون کیلومتر مربع
۱۷امپراتوری ماد۵۸۵ پیش از میلاد۲٬۸ میلیون کیلومتر مربع
۱۸دودمان کین (چین)۲۰۶ پیش از میلاد۲٬۸ میلیون کیلومتر مربع
۱۹امپراتوری بیزانس (روم شرقی)۴۵۰ بعد از میلاد۲٬۸ میلیون کیلومتر مربع
۲۰دودمان جین شرقی (چین)۳۴۷ بعد از میلاد۲٬۸ میلیون کیلومتر مربع
۲۱دودمان لیو سونگ (چین)۴۲۰ بعد از میلاد۲٬۸ میلیون کیلومتر مربع
۲۲شاهنشاهی یاوانا (هند)۱۵۰ پیش از میلاد۲٬۵ میلیون کیلومتر مربع
۲۳شاهنشاهی باختری (بلخ)۱۸۴ پیش از میلاد۲٬۵ میلیون کیلومتر مربع
۲۴سلسله ژو جدید (چین)۳۲۹ بعد از میلاد۲٬۵ میلیون کیلومتر مربع
۲۵سلسله وی شمالی (چین)۴۵۰ بعد از میلاد۲٬۲ میلیون کیلومتر مربع
۲۶سلسله وی (چین)۲۶۳ بعد از میلاد۲٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۲۷سلسله کین (چین)۳۷۶ بعد از میلاد۲٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۲۸امپراتوری روم غربی۳۹۵ بعد از میلاد۲٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۲۹سلسله ژو قدیم (چین)۳۱۶ بعد از میلاد۲٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۳۰شاهنشاهی ساتاواهانا (هند)۹۰ بعد از میلاد۲٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۳۱شاهنشاهی هندی-پارتی (هند)۵۰ بعد از میلاد۱٬۵ میلیون کیلومتر مربع
۳۲سلسله وو (چین)۲۲۱ بعد از میلاد۱٬۵ میلیون کیلومتر مربع
۳۳شاهنشاهی هندی-سکایی (هند)۱۰۰ پیش از میلاد۱٬۵ میلیون کیلومتر مربع
۳۴دودمان ناندا (هند)۳۵۰ پیش از میلاد۱٬۵ میلیون کیلومتر مربع
۳۵امپراتوری آشور۶۷۰ پیش از میلاد۱٬۴ میلیون کیلومتر مربع
۳۶دودمان شانگ (چین)۱۱۲۲ پیش از میلاد۱٬۳ میلیون کیلومتر مربع
۳۷ژو غربی (چین)۱۱۲۲ پیش از میلاد۱٬۳ میلیون کیلومتر مربع
۳۸شاهنشاهی آکسوم (اتیوپی)۳۵۰ بعد از میلاد۱٬۳ میلیون کیلومتر مربع
۳۹دودمان شونگا (هند)۱۵۰ پیش از میلاد۱۰۲ میلیون کیلومتر مربع
۴۰شاهنشاهی کوشی (حبشی)۷۰۰ پیش از میلاد۱٬۲ میلیون کیلومتر مربع

امپراتوری‌های بزرگ سده میانه (۵۰۰ میلادی تا ۱۵۰۰ میلادی)

رتبهنام امپراتوریسالوسعت
۱امپراتوری مغول۱۲۷۰ میلادی۳۳٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۲امویان (خلفای اموی-تازیان)سال ۷۲۰ میلادی۱۹٬۳ میلیون کیلومتر مربع
۳دودمان یوآن (حکومت مغولی چین)۱۳۱۰ میلادی۱۴٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۴خلفای عباسی (تازیان)سال ۷۵۰ میلادی۱۱٬۱ میلیون کیلومتر مربع
۵خلفای راشدین (تازیان)سال ۶۵۴ میلادی۹٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۶ساسانیان (اواخر-دوره خسرو پرویز)سال ۶۲۰ میلادی۷٬۵ میلیون کیلومتر مربع
۷سلسله مینگ (چین)۱۴۵۰ میلادی۶٬۵ میلیون کیلومتر مربع
۸خاقانات ترک (گوک ترک)سال ۵۵۷ میلادی۶٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۹اردوی زرین۱۳۱۰ میلادی۶٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۱۰خاقانات اویقورسال ۸۰۰ میلادی۵٬۵ میلیون کیلومتر مربع
۱۱دودمان تانگ (چین)سال ۷۱۵ میلادی۵٬۴ میلیون کیلومتر مربع
۱۲خلفای فاطمیسال ۹۶۹ میلادی۵٬۱ میلیون کیلومتر مربع
۱۳دودمان توفان (تبت)سال ۸۰۰ میلادی۴٬۶ میلیون کیلومتر مربع
۱۴تیموریان (دوره تیمور لنگ)۱۴۰۵ میلادی۴٬۵ میلیون کیلومتر مربع
۱۵دودمان پالا (هند)سال ۸۵۰ میلادی۴٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۱۶خاقانات شرقی ترکسال ۶۲۴ میلادی۴٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۱۷خاقانات غربی ترکسال ۶۰۰ میلادی۴٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۱۸دودمان کارکوتا (کشمیر-هند)سال ۷۵۰ میلادی۴٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۱۹سلجوقیان۱۰۸۰ میلادی۳٬۹ میلیون کیلومتر مربع
۲۰ایلخانان۱۳۱۰ میلادی۳٬۷ میلیون کیلومتر مربع
۲۱سلسله چولا (هند)۱۰۵۰ میلادی۳٬۶ میلیون کیلومتر مربع
۲۲خوارزمشاهیان۱۲۱۸ میلادی۳٬۶ میلیون کیلومتر مربع
۲۳خانات چاگاتی۱۳۵۰ میلادی۳٬۵ میلیون کیلومتر مربع
۲۴روم شرقی (دوره ژوستینین یکم)سال ۵۵۵ میلادی۳٬۵ میلیون کیلومتر مربع
۲۵دودمان یوآن شمالی (مغولستان)۱۴۰۰ میلادی۳٬۵ میلیون کیلومتر مربع
۲۶دودمان سونگ شمالی (چین)۱۱۰۰ میلادی۳٬۵ میلیون کیلومتر مربع
۲۷غزنویان (دوره سلطان محمود)۱۰۲۹ میلادی۳٬۴ میلیون کیلومتر مربع
۲۸مرابطان (خلفای مرابط)۱۱۴۷ میلادی۳٬۳ میلیون کیلومتر مربع
۲۹سلسله توقلاق (هند)۱۳۲۰ میلادی۳٬۲ میلیون کیلومتر مربع
۳۰سلسله غوریان۱۲۰۰ میلادی۳٬۲ میلیون کیلومتر مربع
۳۱دودمان سوء (چین)سال ۶۱۰ میلادی۳٬۱ میلیون کیلومتر مربع
۳۲خانات خزر (اطراف دریای خزر)سال ۸۵۰ میلادی۳٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۳۳اتحاد کالمار۱۳۹۷ میلادی۳٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۳۴کیاون روس۱۰۵۰ میلادی۳٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۳۵خانات کاراخنید۱۰۲۵ میلادی۳٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۳۶سامانیانسال ۹۲۸ میلادی۲٬۹ میلیون کیلومتر مربع
۳۷ایوبیان (خلفای ایوبی)۱۱۹۰ میلادی۲٬۷ میلیون کیلومتر مربع
۳۸دودمان ماجاپاهیت (اندونزی)۱۳۸۹ میلادی۲٬۷ میلیون کیلومتر مربع
۳۹سلسله خیلجی (هند)۱۳۱۲ میلادی۲٬۷ میلیون کیلومتر مربع
۴۰دودمان لی آیو (چین)سال ۹۴۷ میلادی۲٬۶ میلیون کیلومتر مربع

امپراتوری‌های معاصر بین سال های ۱۵۰۰ تا ۱۹۵۰ میلادی

رتبهنام امپراتوریسالوسعت
۱امپراتوری بریتانیا۱۹۲۲ میلادی۳۳٬۷ میلیون کیلومتر مربع
۲امپراتوری اسپانیا۱۷۴۰ میلادی۲۴٬۵ میلیون کیلومتر مربع
۳امپراتوری روسیه۱۸۶۶ میلادی۲۲٬۸ میلیون کیلومتر مربع
۴سلسله چینگ (کینگ)-(چین)۱۷۹۰ میلادی۱۴٬۷ میلیون کیلومتر مربع
۵فرانسه استعمارگر (دوره دوم)۱۹۳۸ میلادی۱۲٬۳ میلیون کیلومتر مربع
۶امپراتوری پرتغال۱۸۱۵ میلادی۱۰٬۴ میلیون کیلومتر مربع
۷امپراتوری برزیل۱۸۸۰ میلادی۸٬۵ میلیون کیلومتر مربع
۸امپراتوری ژاپن۱۹۴۲ میلادی۷٬۴ میلیون کیلومتر مربع
۹آلمان نازی (دوره هیتلر)۱۹۴۲ میلادی۶،۴ میلیون کیلومتر مربع
۱۰امپراتوری عثمانی۱۵۹۵ میلادی۵٬۲ میلیون کیلومتر مربع
۱۱یوآن شمالی (مغولستان)۱۵۵۰ میلادی۵٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۱۲سلسله مینگ (چین)۱۵۴۰ میلادی۵٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۱۳امپراتوری اول مکزیک۱۸۲۲ میلادی۴٬۹ میلیون کیلومتر مربع
۱۴امپراتوری مغولی هند۱۶۹۰ میلادی۴٬۶ میلیون کیلومتر مربع
۱۵افشاریان (دوره نادر شاه)۱۷۴۷ میلادی۴٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۱۶امپراتوری ایتالیا۱۹۴۰ میلادی۳٬۸ میلیون کیلومتر مربع
۱۷هلند استعمارگر۱۹۴۰ میلادی۳٬۷ میلیون کیلومتر مربع
۱۸امپراتوری آلمان۱۹۱۴ میلادی۳٬۵ میلیون کیلومتر مربع
۱۹صفویان۱۵۱۲ میلادی۳٬۵ میلیون کیلومتر مربع
۲۰ازبکان۱۵۱۰ میلادی۳٬۵ میلیون کیلومتر مربع
۲۱فرانسه استعمار (دوره نخست)۱۶۷۰ میلادی۳٬۴ میلیون کیلومتر مربع
۲۲دانمارک استعمارگر۱۸۰۰ میلادی۳٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۲۳قاجاریان (دوره آقامحمدخان)۱۷۹۶ میلادی۳٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۲۴پادشاهی بزرگ دوچی روس۱۵۰۵ میلادی۳٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۲۵بلژیک استعمارگر۱۹۱۴ میلادی۲٬۵ میلیون کیلومتر مربع
۲۶پادشاهی ماراتا (هند)۱۷۶۰ میلادی۲٬۵ میلیون کیلومتر مربع
۲۷امپراتوری اول فرانسه۱۸۱۳ میلادی۲٬۱ میلیون کیلومتر مربع
۲۸دودمان اینکا۱۵۲۷ میلادی۲٬۰ میلیون کیلومتر مربع
۲۹خانات سیبیر (خاناتی ترک)۱۵۲۰ میلادی۱٬۸ میلیون کیلومتر مربع
۳۰دودمان سوری (مای-سوری)-(هند)۱۵۴۵ میلادی۱٬۵ میلیون کیلومتر مربع
۳۱پادشاهی لهستان-لتونی۱۶۵۰ میلادی۱٬۲ میلیون کیلومتر مربع
۳۲دودمان سیام (تایلند)۱۷۸۲ میلادی۱٬۱ میلیون کیلومتر مربع
۳۳دودمان لودهی (هند)۱۵۱۷ میلادی۱٬۱ میلیون کیلومتر مربع
۳۴امپراتوری سوئد۱۶۵۸ میلادی۱٬۱ میلیون کیلومتر مربع
۳۵سلسله کوبائونگ (میانمار)۱۸۰۰ میلادی۰٬۹ میلیون کیلومتر مربع
۳۶خانات کازان۱۵۴۰ میلادی۰٬۷ میلیون کیلومتر مربع
۳۷سلسله ویجایاگارانا (هند)۱۵۲۹ میلادی۰٬۷ میلیون کیلومتر مربع
۳۸امپراتوری اتریش-مجارستان۱۹۰۰ میلادی۰٬۷ میلیون کیلومتر مربع
۳۹دودمان نیزامز (هند)۱۷۴۰ میلادی۰٬۶ میلیون کیلومتر مربع
۴۰سلسله سیک (هند)۱۸۴۵ میلادی۰٬۶ میلیون کیلومتر مربع
۴۱امپراتوری زندیان (ایران)۱۷۵۰میلادی۱٬۹ میلیون کیلومتر مربع

 

آریو اشراقی راد

از بچه ی خون گرم جنوب (خوزستان) - با اشتراک گذاری و معرفی مطالب سایت به دوستان خود در شبکه های اجتماعی ما را حمایت کنید ID تلگرام asdownload1@

نوشته های مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
بستن