دسته:جامعه شناسی

رده بندی پرجمعیت ترین کشورهای جهان

داشتن جمعیت و نیروی انسانی یکی از ارکان قدرت یک کشور می باشد. در گذشته بخاطر مسائل امنیتی و...

پروژه و مقاله در مورد رشد جمعیت

این پروژه دانشجویی در رابطه با رشد جمعیت و بررسی آن است. Population growth -عامل جمعیت از زمان‌های...